Ngân hàng Nhà nước
Dự án: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Loại cửa:  Chống cháy AF100