Ngân hàng Nhà nước
Dự án: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Loại cửa:  Chống cháy AF100


Dự án: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Khách hàng: Công ty TNHH PCCC Hanagashi Việt Nam
Loại cửa:  Chống cháy AF100
Địa chỉ: 504 Xã Đàn
Thời gian thực hiện: 2018