Nhà kho Mapple Tree - KCN Vsip Bắc Ninh
Dự án: Nhà khi Mapple Tree
Loại cửa:  Siêu trường ST100 


Dự án: Nhà kho Mapple Tree
Khách hàng: Mapletree Investments Pte Ltd (Mapletree)
Loại cửa:  Siêu trường ST100
Địa chỉ: KCN Vsip Bắc Ninh
Tổng giá trị dự án: 3.500.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2018-2019