Nhà kho Mapple Tree - KCN Vsip II
Dự án: Nhà kho Mapple Tree
Loại cửa:  Siêu trường ST100


Dự án: Nhà khi Mapple Tree
Khách hàng: Mapletree Investments Pte Ltd (Mapletree)
Loại cửa:  Siêu trường ST100
Địa chỉ: KCN Vsip II Bình Dương
Tổng giá trị dự án: 7.000.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2017-2018
Một số hình ảnh thực tế tại công trường: