Nhà máy Detmold, Nhà máy MBC
​Dự án: Nhà máy Detmold, Nhà máy MBC
Loại cửa: Siêu trường ST100, AF100, S50i, D14i


Dự án: Nhà máy Detmold, Nhà máy MBC
Khách hàng: Mapletree Investments Pte Ltd (Mapletree)
Loại cửa:  Siêu trường ST100, chống cháy AF100, Khe thoáng siêu êm S50i và cửa khe thoáng D14i
Địa chỉ: KCN Vsip II Bình Dương
Tổng giá trị dự án: 3.500.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2018-2019