Nhà máy Anova Feed - KCN phố nối A
Dự án: Nhà máy Anova Feed
Sản phẩm: Cửa cuốn tấm liền


Dự án: Nhà máy Anova Feed
Sản phẩm: Cửa cuốn tấm liền
Khách hàng: AnovaLand
Địa chỉ: KCN phố nối A – Hưng Yên
Tổng giá trị dự án: 600.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2017