Nhà máy Fuji - KCN Tân Trường
Dự án: Nhà máy FUJI SEIKO INOVATION VIETNAM
Loại cửa: Tấm liền AP


Chủ đầu tư: Công ty THNHH Fuji Seiko Innovation Việt Nam
Dự án: Nhà máy FUJI SEIKO INOVATION VIETNAM
Khách hàng trực tiếp: Công ty CP ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng CJSC
Loại cửa: Tấm liền AP
Địa chỉ: KCN Tân Trường, Cẩm Giang, Hải Dương
Tổng giá trị dự án: 400.000.000 VNĐ
Thời gian triển khai: 2018