Nhà máy HBI
Dự án: Nhà máy HBI 
Loại cửa:  Siêu trường ST100


Dự án: Nhà máy HBI 
Loại cửa:  Siêu trường ST100
Khách hàng:  Công ty CP thiết kế và xây dựng AAC
Địa chỉ: KCN Phú Bài – Huế
Tổng giá trị dự án: 400.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2017