Nhà máy Honda Việt Nam - Vĩnh Phúc
Dự án: Nhà máy Honda Việt Nam
Loại cửa: Siêu trường ST100
 


Dự án: Nhà máy Honda Việt Nam
Khách hàng: Honda Việt Nam
Sản phẩm: Cửa cuốn siêu trường ST100
Địa chỉ: Phúc Thắng – TX Phúc Yên -Vĩnh Phúc 
Tổng giá trị dự án: 650.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2017 - 2018