Nhà máy Suruzan - KCN Thăng Long II
Dự án: Nhà máy Suruzan
Loại cửa: Cửa cuốn tấm liền


Dự án: Nhà máy Suruzan
Loại cửa: Cửa cuốn tấm liền
Khách hàng: Công ty CP xây dựng Khang Hy
Địa chỉ: KCN Thăng Long II– Hưng Yên
Tổng giá trị dự án: 350.000.000 VNĐ
Thời gian thực hiện: 2017