Trường Quốc tế Việt-Pháp Alexandre Yersin
Dự án: Trường Quốc Tế Việt-Pháp Alexandre Yersin
Loại cửa: Cửa trong suốt Austvision


Tổng thầu: UDIC
Dự án: Trường Quốc Tế Việt-Pháp Alexandre Yersin
Loại cửa: Cửa trong suốt Austvision
Khách hàng: UDIC
Địa chỉ: Ngọc Thụy - Hà Nội
Thời gian thực hiện: 2018